De verplichtingen

Het slagen van de schuldsaneringsregeling is vooral uw eigen verantwoordelijkheid. Er wordt van u een actieve houding verwacht bij het naleven van de hieronder genoemde verplichtingen. Dit betekent dat u zelf het voortouw moet nemen bij het oplossen van problemen.

Informatieplicht

De informatieplicht houdt in dat u de bewindvoerder zowel gevraagd als ongevraagd voorziet van informatie welke relevant is voor het verloop van uw schuldsaneringsregeling. Dit betekent dat u tijdig dient te reageren op informatieverzoeken van de bewindvoerder. U dient alle wijzigingen in uw inkomens- en woonomstandigheden (bijvoorbeeld ander werk, ontslag, geboorte) per direct door te geven aan uw bewindvoerder. U kunt er niet van uitgaan dat de bewindvoerder via de postblokkade het een en ander heeft vernomen. U dient uw bewindvoerder vóóraf te informeren wanneer u voornemens bent om te trouwen of wanneer u wilt verhuizen. Wanneer u wilt gaan trouwen dan wordt u geadviseerd dit op huwelijkse voorwaarden te doen. Verhuizen is alleen toegestaan met toestemming van uw bewindvoerder.

In het kader van de informatieplicht dient u de bewindvoerder uit eigen beweging te voorzien van alle relevante informatie. Indien er geen postblokkade meer van toepassing is dient de de bewindvoerder maandelijks kopieën te zenden van alle relevante stukken waaronder in ieder geval inkomstenspecificaties en rekeningafschriften.

Indien u geen papieren rekeningafschriften meer ontvangt dient u ervoor te zorgen dat de bewindvoerder maandelijks een uitdraai ontvangt van de mutaties op deze rekening. Alleen kopieën van originele afschriften of een uitdraai van internetbankieren kunnen worden geaccepteerd. Het is niet toegestaan om de mutaties in een tekstdocument of e-mail te plakken. Ook schermafdrukken van de mutaties op de rekening zijn niet voldoende. Onderstaand treft u links aan naar de hulp-pagina van banken waarin omschreven staat hoe u een uitdraai kunt maken van de rekeningafschriften.

Het is mogelijk om de bestanden per e-mail aan te leveren. Indien u dit wilt verzoeken wij u om bij voorkeur enkel PDF-bestanden toe te zenden en de door u te zenden bestanden afzonderlijk aan te leveren. U kunt via uw e-mailprogramma vragen om een ontvangstbevestiging. Wij adviseren u om de verzonden e-mail alsmede de ontvangstbevestiging te bewaren.

Arbeids- en sollicitatieverplichting

Tijdens de schuldsanering heeft u een arbeidsplicht: u moet zich inspannen om zo veel mogelijk geld te verdienen voor uw schuldeisers. Als u samen in de schuldsanering zit, geldt dit voor beide echtgenoten of partners. Als u kinderen hebt, geldt de arbeidsplicht ook. De arbeidsplicht betekent dat u fulltime beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt. Verder mag u geen fulltime opleiding volgen. Als u geen (fulltime) dienstverband heeft dan geldt er een sollicitatieplicht

De sollicitatieplicht houdt in dat u maandelijks een viertal schriftelijke sollicitaties dient te verrichten. Daarnaast dient u zich in te schrijven bij verschillende uitzendbureaus. Bij het solliciteren dient u zich niet alleen te richten op vacatures binnen uw vakgebied maar dient u ook te reageren op vacatures waarbij u gelet op uw opleidingsniveau voor in aanmerking komt.

Het is mogelijk om de sollicitatieoverzichten per e-mail aan te leveren. U kunt de overzichten zenden aan het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U dient er hierbij wel om te denken dat u ook bewijsstukken van de verrichte sollicitaties meestuurt. U kunt via uw e-mailprogramma vragen om een ontvangstbevestiging. Wij adviseren u om de verzonden e-mail alsmede de ontvangstbevestiging te bewaren.

Geen nieuwe schulden

Tijdens de schuldsanering mag niet worden afbetaald op oude schulden, tenzij hierover met de bewindvoerder afspraken zijn gemaakt. De vaste lasten zoals huur, gas en elektra, verzekeringen etc. moeten op tijd worden betaald. Tijdens de schuldsanering mag u geen nieuwe schulden maken. U kunt verplicht worden om budgetbeheer of andere hulp te regelen. Indien er tijdens de schuldsanering nieuwe schulden ontstaan bent u verplicht de bewindvoerder hiervan in kennis te stellen en dient u zo spoedig mogelijk een betalingsregeling te treffen. U dient de bewindvoerder op de hoogte te houden van de betaling van de nieuwe schuld.

Aflossingsverplichting

Gedurende de schuldsaneringsregeling heeft u de verplichting om alle inkomsten boven het vrij te laten bedrag af te dragen. De bewindvoerder heeft hiervoor een aparte rekening geopend, de boedelrekening.

De bewindvoerder berekent op basis van uw maandelijks inkomsten en de door u te betalen vaste lasten (huur, premie zorgverzekering) een vrij te laten bedrag. Dit vrij te laten bedrag wordt door de rechter-commissaris vastgesteld. Van het vrij te laten bedrag dient u de maandelijkse vaste lasten te voldoen. Het meerdere aan inkomen boven het vrij te laten bedrag is uw maandelijkse aflossingscapaciteit. De bewindvoerder informeert u over de hoogte van het voor u berekende vrij te laten bedrag.

Een eventuele wijziging van de in de berekening meegenomen bedragen dient u zo spoedig mogelijk door te geven. Het is mogelijk dat in verband hiermee een herberekening gemaakt dient te worden van het vrij te laten bedrag.

Indien u de maandelijkse aflossing niet zelf verricht maar wanneer bijvoorbeeld uw werkgever of budgetbeheer de aflossing namens u verricht, dient u hierop toe te zien. Ondanks het feit dat een derde namens u de aflossing verricht blijft u zelf verantwoordelijk voor de aflossing aan de boedelrekening.

Postadres
Postbus 1568
9701 BN Groningen

minnelijk traject (MSNP)

Cisci en Bergman Schuldhulp
Omnes Schuldhulp

Tel:  050 - 8200 223 (algemeen)
Tel:  050 - 8200 226 (rechtstreeks)
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

wettelijk traject (WSNP)

Cisci en Bergman Schuldhulp


Tel:  050 - 8200 223
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.